ROZWÓD czy SEPARACJA?

Skutki orzeczenia przez sąd rozwodu i separacji są zbliżone, jednakże nie takie same. Decydując się na separację należy pamiętać, że procedura sądowa w tym zakresie jest podobna jak przy rozwodzie. Sąd orzekając o separacji musi ustalić kwestie winy (chyba, że separacja jest na zgodny wniosek stron), sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, alimentów.

Po orzeczeniu separacji:

  1. małżeństwo wciąż istnieje (po orzeczeniu rozwodu już nie).
  2. w trakcie jej trwania nie można zmienić nazwiska (po orzeczeniu rozwodu możliwa jest zmiana nazwiska).
  3. w przypadku śmierci współmałżonka nie dziedziczy się po nim według ustawy.
  4. nie jest możliwym zawarcie nowego związku małżeńskiego (po orzeczeniu rozwodu tak).
  5. ustaje wspólność ustawowa majątkowa małżeńska pomiędzy małżonkami (o ile takowy ustrój majątkowy obowiązywał dotychczas w małżeństwie).

Warto pamiętać o tym, że separacja jest odwracalna, tzn. że można występować do właściwego sądu o jej zniesienie (w przypadku orzeczenia rozwodu nie ma takiej możliwości).

Jeśli zastanawiacie się Państwo czy wystąpić do sądu o orzeczenie separacji, czy też rozwodu, rozważacie swoją sytuacją i ustalcie, co zamierzacie osiągnąć. Jeśli bark jest perspektyw na ratowanie małżeństwa, być może lepszym rozwiązaniem będzie rozwód.