OGRANICZENIE czy POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Często nasi Klienci zastanawiają się czym różnią się od siebie ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Poniżej postaramy się Państwu przybliżyć różnice.

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, ale poczynań rodzica nie można jeszcze określić jako poważnych, czy też rażących, karygodnych. W przypadku zaistnienia tych ostatnich można zostać pozbawionym władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bardziej radykalną decyzją sądu niż jej ograniczenie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na wydaniu przez Sąd konkretnych zarządzeń dotyczących rodzica nadużywającego władzy rodzicielskiej. Najczęstszym sposobem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest ustanowienie stałego nadzoru kuratora sądowego, który regularnie odwiedza dom rodzica i sprawdza, czy jest on trzeźwy, czy się są dzieci ubrane, uczesane i umyte, mają co jeść, etc. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać także na zobowiązaniu rodzica do określonego działania, np. uczestnictwa w terapii. Jeśli rodzic nie będzie wykonywał zarządzeń sądu, może dojść do pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej będzie skutkowało tym, że rodzicowi zostaną odebrane uprawnienia i obowiązki wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np. zarządzanie majątkiem dziecka, reprezentowanie go przed organami publicznymi, dbanie o jego zdrowie, wybór szkoły. Decyzje za rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej będzie wykonywał ktoś inny. 
Warto pamiętać o tym, że sąd może z własnej inicjatywy ograniczyć władzę rodzicielską, w sytuacji gdy we wniosku domagano się jej pozbawienia i odwrotnie. Kluczowe dla rozstrzygnięcia są ustalenia poczynione przez sąd w toku postępowania. W sprawach rodzinnych sądy zawsze kierują się dobrem dziecka.

ROZWÓD czy SEPARACJA?

Skutki orzeczenia przez sąd rozwodu i separacji są zbliżone, jednakże nie takie same. Decydując się na separację należy pamiętać, że procedura sądowa w tym zakresie jest podobna jak przy rozwodzie. Sąd orzekając o separacji musi ustalić kwestie winy (chyba, że separacja jest na zgodny wniosek stron), sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, alimentów.

Po orzeczeniu separacji:

  1. małżeństwo wciąż istnieje (po orzeczeniu rozwodu już nie).
  2. w trakcie jej trwania nie można zmienić nazwiska (po orzeczeniu rozwodu możliwa jest zmiana nazwiska).
  3. w przypadku śmierci współmałżonka nie dziedziczy się po nim według ustawy.
  4. nie jest możliwym zawarcie nowego związku małżeńskiego (po orzeczeniu rozwodu tak).
  5. ustaje wspólność ustawowa majątkowa małżeńska pomiędzy małżonkami (o ile takowy ustrój majątkowy obowiązywał dotychczas w małżeństwie).

Warto pamiętać o tym, że separacja jest odwracalna, tzn. że można występować do właściwego sądu o jej zniesienie (w przypadku orzeczenia rozwodu nie ma takiej możliwości).

Jeśli zastanawiacie się Państwo czy wystąpić do sądu o orzeczenie separacji, czy też rozwodu, rozważacie swoją sytuacją i ustalcie, co zamierzacie osiągnąć. Jeśli bark jest perspektyw na ratowanie małżeństwa, być może lepszym rozwiązaniem będzie rozwód.

ROZWÓD…

… z orzekaniem, czy bez orzekania o winie?

Decyzja o wystąpieniu z powództwem o rozwód zapadła. Zastanawiasz się tylko, czy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie, czy o rozwód bez orzekania o winie. Przedstawiamy poniżej listę argumentów, która pomoże Ci podjąć decyzję.

Za orzekaniem rozwodu bez winy przemawiają:

  1. szybkość postępowania – jeżeli małżonkowie są zgodni i porozumieli się co do wszystkich kwestii dotyczących rozwodu (dzieci, alimenty), rozwód mogą uzyskać już na pierwszej rozprawie. W przypadku rozwodu z winy współmałżonka proces może toczyć się przez wiele miesięcy lub nawet lat, a jego długość jest uzależniona m.in. od ilości świadków zawnioskowanych przez strony do przesłuchania, konieczności przeprowadzenia innych dowodów (np. z opinii OZSS).
  2. brak konieczności relacjonowania szczegółów pożycia małżonków ? sąd poprzestaje na krótkim przesłuchaniu małżonków. Nie ma potrzeby przesłuchiwania świadków, którymi w sprawach o rozwód są zazwyczaj najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele.
  3. koszty – sąd po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie orzeka o zwrocie połowy opłaty od pozwu. Oszczędzacie Państwo także nerwy i czas, co jest niewymierne.

Za orzekaniem rozwodu z winy współmałżonka przemawiają:

  1. alimenty – jeżeli jesteś stroną niewinną rozpadowi pożycia małżeńskiego, a na skutek rozwodu Twoja sytuacja finansowa pogorszy się, masz prawo dochodzić od współmałżonka alimentów na siebie. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. W przypadku braku orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach i jest uzależniony od popadnięcia strony w niedostatek.
  2. satysfakcja z naszego doświadczenia wynika, że jest często przesłanką, którą kierują się strony decydując się na wystąpienie o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka.  

Decydując się na wystąpienie z powództwem o rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka należy pamiętać, że takie żądanie co do zasady pozostaje bez wpływu na kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami, alimentami na dzieci, czy wreszcie podziałem majątku wspólnego.  
Często sprawy o rozwód wydają się być sprawami nieskomplikowanymi, niewymagającymi wsparcia ze strony doświadczonych prawników.
Z naszej praktyki wiemy, że nawet przy sprawach o orzeczenie rozwodu bez winy strony potrzebują wsparcia, np. w zakresie wypracowania satysfakcjonującego je porozumienia. Warto zatem zasięgnąć porady doświadczonego w tych sprawach prawnika, który doradzi Państwu przy podejmowaniu  decyzji o rozwodzie.