UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka – inaczej postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka stanowi odrębne postępowanie upadłościowe i jest regulowane przepisami:
art. 4911? 49123 ustawy  Prawo upadłościowe.

Pozytywne przesłanki ogłoszenia upadłości:

 • niewypłacalność dłużnika (rozumiana jako utracenie zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych),
 • możliwość ogłoszenia upadłości  konsumenckiej w przypadku, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela (wprowadzono tym samym istotną odmienność od postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy),
 • wniosek o ogłoszenie upadłości złożyć może wyłącznie dłużnik,
 • na warunkach określonych w ustawie wniosek może złożyć także wierzyciel, gdy upadłość ma dotyczyć osób fizycznych, które były przedsiębiorcami i zostały wykreślone z właściwego rejestru, a także osób fizycznych faktycznie prowadzących działalność gospodarczą, także wówczas, gdy nie dopełniły obowiązku zgłoszenia tej działalności we właściwym rejestrze.

Główne założenia nowych rozwiązań:

 • brak  możliwości oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów postępowania,
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest prawem, a nie obowiązkiem,
 • wnioskodawca nie musi składać obowiązkowej zaliczki na wydatki w toku postępowania,
 • brak konieczność składania oświadczenia co do prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości i odpowiedzialność z tego tytułu,
 •  nie można żądać od wnioskodawcy zaliczki w toku postępowania,
 • wyłączenie możliwości zabezpieczenia majątku dłużnika po ogłoszeniu upadłości,
 • wyłączenie możliwości ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego,
 • brak możliwości zabezpieczenia majątku dłużnika,
 • brak konieczności sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości,
 • odrębne przepisy dotyczące umorzenia postępowania.

Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości:

 • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120ustawy,
 •  dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 •  czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Powyższej wymienione negatywne przesłanki nie mają zastosowania, jeżeli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.